Regulamin konkursu

Regulamin Quizu Świątecznego
na portalu ForumLeczeniaRan.pl
24.12.2020 r.

 1. Organizatorem Konkursu „Quiz Świąteczny” zwanego dalej „Konkursem”, jest Evereth Publishing Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (03-994) przy ul. Wał Miedzeszyński 414/11 wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000350152 zwana dalej „Organizatorem”.
 2. Organizator jest przyrzekającym nagrodę w rozumieniu art. 919 i 921 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (t.j. z Dz. U. z 2016 r. , poz. 380).
 3. Konkurs organizowany jest na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
 4. Celem Konkursu jest promocja nowoczesnej wiedzy dotyczącej leczenia ran.
 5. Konkurs prowadzony jest w dniu 23 grudnia 2020 r. i dotyczy czytelników portalu ForumLeczeniaRan.pl.
 6. Uczestnikiem Konkursu zwanym dalej „Uczestnikiem”, może być pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, posiadająca obywatelstwo polskie oraz miejsce stałego zamieszkania w Polsce, która jest przedstawicielem jednego z wymienionych zawodów: pielęgniarką, pielęgniarzem, lekarzem, mikrobiologiem, farmaceutą, podologiem podając przy tym swoje imię i nazwisko oraz adres e-mail. Podanie tychże danych jest konieczne, by Organizator mógł określić zwycięzcę. Podanie danych służy wręczeniu nagrody odpowiedniej osobie. Organizator przetwarza wskazane dane osobowe wyłącznie w zakresie realizacji udziału w Konkursie.
 7. Oddanie głosu w quizie na portalu www.forumleczeniaran.pl przez Uczestnika jest rozumiane jako zgłoszenie do Konkursu. Zgłoszenie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.
 8. Uczestnik bierze udział w quizie na portalu www.forumleczeniaran.pl na własne ryzyko i we własnym imieniu oraz ponosi pełną odpowiedzialność za swój głos.
 9. Z udziału w Konkursie wykluczeni są pracownicy Organizatora, jak również członkowie ich rodzin, tj.: wstępni, zstępni, rodzeństwo, małżonkowie, rodzice małżonków i osoby pozostające w stosunku przysposobienia.
 10. Uczestnik może posługiwać się w Konkursie tylko jednym, posiadanym adresem e-mail.
 11. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, których wynik zależy od przypadku, ani żadną inną formą gry losowej przewidzianej w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (t.j. Dz. U. z 2015 r., , poz. 612, z późn. zm.).
 • 2. Przebieg konkursu
 1. Zadanie konkursowe („Zgłoszenie konkursowe”) polega na zaznaczeniu poprawnych odpowiedzi w 10 pytaniach quizu (jedno pytanie – jedna poprawna odpowiedź), dotyczących wiedzy o leczeniu ran przedstawianej w cyklu edukacyjnym: „Fakty o ranach. To trzeba wiedzieć!” na fanpage’u Forum Leczeniu Ran na Facebooku. Głosowanie odbędzie się na portalu www.forumleczeniaran.pl.
 2. Dodawanie Zgłoszeń konkursowych (wysłanie elektronicznego formularza z odpowiedziami w quizie) odbywa się wskazanym terminie od 23.12.2020 r., godz. 9:00 do 24.12.2020 r. godz. 9:00.
 3. Data i godzina nadesłania Zgłoszenia konkursowego jest rejestrowana przez serwis www.forumleczeniaran.pl.
 4. Każdy Uczestnik może zgłosić tylko 1 głos w każdym dniu głosowania.
 • 3. Rozstrzygnięcie Konkursu i Nagrody
 1. W konkursie biorą udział wyłącznie zgłoszenia konkursowe zamieszczone w terminie wskazanym w § 2 pkt. 2 Regulaminu i spełniające wymagania wskazane w Regulaminie.
 2. Po zakończeniu Konkursu spośród Zgłoszeń konkursowych nadesłanych przez Uczestników jury złożone z trzech przedstawicieli Organizatora (dalej: „Jury”) wybierze zgłoszenia konkursowe według następującego klucza: wygrywa 5 pierwszych osób, które otrzymają najlepszy wynik w quizie, czyli osoby z największą liczbą poprawnych odpowiedzi udzielonych w najkrótszym czasie.

  Wybrani według powyższego klucza uczestnicy otrzymają nagrody (dalej „Laureaci”).

 3. Laureaci wyrażają zgodę na podanie przez Organizatora imienia i nazwiska Laureatów do publicznej wiadomości, w celach związanych z przeprowadzeniem Konkursu, w tym informowaniem o jego wynikach.
 4. Przed przekazaniem nagród Laureatom nastąpi kontakt z Laureatami celem weryfikacji tożsamości (wraz ze wskazaniem adresu, na który ma zostać wysłana nagroda) i wykonywanego zawodu.
 5. Werdykt Jury jest ostateczny i nie podlega procedurze odwoławczej.
 6. Fundatorem nagród jest firma Laboratoria Polfa Łódź Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.
 7. Uczestnik, w przypadku bycia Laureatem Konkursu wyraża zgodę na przekazanie przez Organizatora swoich danych adresowych firmie Laboratoria Polfa Łódź sp. z o.o. w celu wysyłki nagrody. Wskazane dane będą przetwarzane przez firmę Laboratoria Polfa Łódź sp. z o.o. jedynie w zakresie realizacji wysyłki nagrody, bez prawa do dalszego ich przetwarzania.
 8. Nagrodami w konkursie są: torby pielęgniarskie o wartości nieprzekraczającej 100 zł w liczbie 5 sztuk.
 9. Nagroda zostanie przekazana Laureatowi po potwierdzeniu tożsamości Laureata.
 10. Uczestnik Konkursu ma prawo do jednej Nagrody.
 11. Nagroda nie podlega wymianie na ekwiwalent pieniężny albo na inną nagrodę.
 12. Laureat nie może przenieść prawa do Nagrody na inne osoby.
 13. Organizator może przyznać mniej Nagród niż maksymalna liczba Nagród określona powyżej, jeżeli zgłoszeń konkursowych będzie mniej.
 14. W przypadku niepodania przez Laureatów pełnych danych niezbędnych do weryfikacji laureata, osoby wskazane powyżej tracą prawo do Nagrody, a Organizator nie jest zobowiązany do przyznania Nagrody innemu Uczestnikowi.
 • 4. Procedura reklamacyjna
 1. Wszelkie reklamacje w związku z przeprowadzeniem Konkursu powinny być przesłane listem poleconym na adres Organizatora Evereth Publishing Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (03-994) przy ul. Wał Miedzeszyński 414/11, w trakcie trwania Konkursu lub po jego zakończeniu, jednak nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni od dnia jego rozstrzygnięcia.
 2. Dla oceny zachowania terminu złożenia reklamacji w formie listu poleconego miarodajna jest data stempla pocztowego.
 3. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika oraz dokładny opis i uzasadnienie reklamacji.
 4. Reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora w terminie 14 (czternastu) dni roboczych od daty ich otrzymania.
 • 5. Dane osobowe
 1. Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Uczestników Konkursu jest Evereth Publishing Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, 03-994 Warszawa, ul. Wał Miedzeszyński 414/11. Przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie na zasadach przewidzianych Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.
 2. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane w celach związanych przedmiotowo z Konkursem, tj. w celach związanych z przeprowadzeniem Konkursu, wręczeniem nagród, sprawozdawczością finansową oraz ogłoszeniem Laureatów. Pełna informacja dotycząca sposobu oraz zakresu przetwarzania danych osobowych znajduje się na stronie internetowej portalu ForumLeczeniaRan.pl. Wyrażenie zgody na przetwarzanie wskazanych powyżej danych w celu udziału w Konkursie następuję przed wysłaniem zgłoszenia konkursowego i stanowi obligatoryjny element zgłoszenia.
 3. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, lecz niezbędny do realizacji udziału w Konkursie, do wysyłki Nagród i rozpatrzenia ewentualnych reklamacji. Osobom udostępniającym dane osobowe przysługują prawa do: dostępu do danych, możliwości ich poprawiania lub żądania ich usunięcia.
 • 6. Postanowienia końcowe
 1. Wszelkie dodatkowe informacje o Konkursie związane z jego funkcjonowaniem Uczestnik Konkursu może uzyskać wysyłając wiadomość na adres: redakcja@clean.forumleczeniaran.pl.
 2. Organizator ma prawo wykluczyć Uczestnika z udziału w Konkursie w przypadku naruszenia przez Uczestnika zasad określonych Regulaminem.
 3. Konkurs nie jest sponsorowany, administrowany ani zorganizowany przez Facebook.
 4. Dołączając do Konkursu Uczestnik przekazuje dane osobowe Organizatorowi.
 5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy prawa polskiego.
 6. Niniejszy Regulamin dostępny jest na stronie http://clean.forumleczeniaran.pl/regulamin-quizu oraz w wersji papierowej w siedzibie Organizatora.