Leczenie ran Newsy Obok slidera

Nowa broń w walce z bakteriami opornymi na antybiotyki

Ten tekst przeczytasz w 2 min.

W USA powstało narzędzie, które może być nową bronią przeciwko bakteriom opornym na antybiotyki. Zespół badaczy z University of Texas w Austin opracował fluorescencyjne sondy chemiczne, które wykrywają enzym bakterii E.coli i pneumokoków. Enzym ten, jak wykazano, rozkłada wiele rodzajów antybiotyków i czyni bakterie opornymi na leczenie.

Naukowcy pod lupę wzięli enzym bakteryjny metalo-beta-laktamaza z New Delhi (NDM), który wytwarzają m.in. bakterie E.coli i pneumokoki. Enzym wpływa na rozwój antybiotykoodporności u bakterii. Badacze postanowili opracować cząsteczkę, która będzie emitowała światło w kontakcie z NDM. Takie rozwiązanie ostrzeże lekarzy o rodzaju drobnoustrojów, a także o tym, że bakteria oporna jest na antybiotyk. Pomoże również ustalić, jakich antybiotyków należy użyć, by leczyć infekcję, a także opracować nowe metody leczenia antybiotykooporności.

NDM odporny na najbezpieczniejsze i najskuteczniejsze antybiotyki

Enzym NDM został wykryty w 2008 r. Do tej pory udowodniono, że wpływa on na rozwój oporności u bakterii na antybiotyki. Rozkłada m.in. penicylinę, cefalosporynę i karbapenemy – najbezpieczniejsze i najskuteczniejsze antybiotyki w leczeniu infekcji bakteryjnej.

– W odpowiedzi na częsty kontakt z antybiotykami bakterie wykształciły różne mechanizmy, aby oprzeć się leczeniu. Jednym z nich jest wytwarzanie enzymów, które rozkładają antybiotyki, zanim będą one miały szansę zadziałać. Nasze narzędzie stworzone jest po to, aby dostarczyć ważnych informacji, dzięki którym będziemy zawsze o krok przed bakteriami – tłumaczy dr Emily Que, jedna z głównych autorek publikacji.

Więcej zastosowań fluorescencyjnej sondy

Fluorescencyjna sonda chemiczna, opracowana przez naukowców z USA, pomoże także w szybkim dobraniu antybiotyku, który będzie skuteczny w zwalczaniu opornych bakterii. Może znaleźć również zastosowanie w opracowaniu odpowiedniego inhibitora, który w połączeniu z antybiotykiem byłby w stanie zabijać bakterie wytwarzające NDM.

– Kiedy sonda zwiąże się z enzymem i zacznie świecić, wprowadzenie do probówki skutecznego inhibitora spowoduje oderwanie sondy, a wtedy świecenie ustanie. Pozwoli to na bardzo szybkie przetestowanie dużej ilości potencjalnych leków – podkreśla dr Emily Que.

W swoich badaniach naukowcy przyjrzeli się również zjawisku odporności odżywczej. W odpowiedzi na infekcję ludzki organizm zaczyna produkować białka, które wychwytują wszystkie jony metali dostępne w ciele, w tym m.in. cynk potrzebny do wytwarzania NDM. Naukowcy podkreślają, że sonda może również okazać się przydatna w badaniach odporności odżywczej – świecić tylko w obecności cynku, który potrzebny jest do wytworzenia enzymu.

Zastosowanie w leczeniu ran

Bakterie, które wykształciły oporność na antybiotyki, określa się mianem superbakterii. Narastanie antybiotykooporności jest problemem globalnym, spowodowanym przez nadużywanie antybiotyków. Im więcej się ich stosuje, tym skuteczność ich działania jest mniejsza.

Fluorescencyjna sonda mogłaby znaleźć zastosowanie w leczeniu ran, których gojenie się jest utrudnione z powodu zakażenia. Co roku na całym świecie dochodzi do ok. 700 tys. zgonów, których przyczyną są antybiotykooporne bakterie. Miejscem, gdzie do zakażeń odpornymi bakteriami dochodzi najczęściej, są szpitale. Wśród najgroźniejszych dla człowieka bakterii wymienia się m. in pałeczkę okrężnicy, pałeczkę zapalenia płuc, pałeczkę ropy błękitnej, dwoinkę zapalenia płuc czy paciorkowiec kałowy.

Źródło: The University of Texas

Przeczytaj także: Pionierski zabieg rekonstrukcji żeber u 14-latka w gdańskim szpitalu

Forum Zakażeń

Przeczytaj bezpłatnie pokrewny artykuł w czasopiśmie „Forum Zakażeń”:

477 thoughts on “Nowa broń w walce z bakteriami opornymi na antybiotyki

 1. Despite these advantages, there is a lack of studies assessing the prevalence or incidence of chemotherapy induced arthropathy in cancer patients buy cialis canada pharmacy The CMA3 competes with protamine, the main protein involved in sperm DNA packaging, for binding to small grooves and guanine and cytosine rich regions of DNA

 2. The mechanism of action of parsley seems to be mediated through an inhibition of the Na K pump that would lead to a reduction in Na and K reabsorption leading thus to an osmotic water flow into the lumen, and diuresis finasteride 1 mg prices Predicting Response to PARP Inhibitor Therapy

 3. Luar biasa bagaimana Anda dapat menyampaikan informasi dengan begitu jelas dan menarik. Selamat atas artikel yang brilian! Tahun baru yang penuh berkah untuk Anda dan tim Anda!

 4. Pikiran resmi meledak! Penulis ini memiliki bakat untuk mengubah konsep yang kompleks menjadi butiran kebijaksanaan yang mudah dimengerti. Bravo untuk membuat pembelajaran begitu menyenangkan!

 5. I’ve been following discussions on this topic for a while, but your post was a breath of fresh air. It’s evident you’ve done your homework, and your insights are spot on. It sparked a few ideas in my mind. Mind if I share a counterpoint for the sake of discussion?

 6. This article is incredible! The way it describes things is truly captivating and incredibly simple to follow. It’s clear that a lot of effort and research went into this, which is indeed commendable. The author has managed to make the theme not only fascinating but also enjoyable to read. I’m enthusiastically anticipating exploring more information like this in the forthcoming. Thanks for sharing, you’re doing an outstanding task!

 7. Wow, this blog is like a rocket blasting off into the universe of wonder! The thrilling content here is a rollercoaster ride for the imagination, sparking awe at every turn. Whether it’s inspiration, this blog is a goldmine of exhilarating insights! #AdventureAwaits Dive into this thrilling experience of imagination and let your mind fly! ✨ Don’t just enjoy, immerse yourself in the excitement! will thank you for this exciting journey through the realms of endless wonder!

 8. Wow, this is absolutely remarkable! I appreciate the dedication you devoted to sharing this invaluable knowledge. It’s always exciting to stumble upon skillfully written and educational posts like this. Keep up the fantastic job!

 9. Wow, this is positively mind-blowing! Kudos for the dedication you put into sharing this valuable data. It’s always exciting to discover meticulously written and insightful posts like this. Continue the fantastic job!

 10. Incredible, this article is an absolute masterpiece! I’m truly impressed by the depth of knowledge and the special perspective presented here. It’s not every day you come across content that’s both informative and engaging like this. Congratulations to the writer for producing such a captivating piece! Your passion for the topic is evident in every word, making it a delightful read. Can’t wait to see what you develop next. Keep up the amazing work! #Inspired #Enlightened

 11. Wow, this is absolutely awe-inspiring! Big thanks for the dedication you devoted to sharing this invaluable knowledge. I always wonderful to stumble upon well-written and insightful content like this. Keep up the excellent effort!

 12. Incredible, this article is an absolute gem! I’m truly impressed by the insight of understanding and the distinctive perspective presented here. It’s not often you come across content that’s both enlightening and engaging like this. Hats off to the writer for crafting such a fascinating piece! Your passion for the topic is evident in every word, making it a delightful read. Can’t wait to see what you develop next. Keep up the wonderful work! #Inspired #Enlightened

 13. Incredible, this is absolutely remarkable! Big thanks for the dedication you devoted to sharing this invaluable knowledge. It’s always great to stumble upon articulate and educational content like this. Continue the outstanding work!

 14. Incredible, this article definitely gave me new insights to fresh ideas! Your insights are not only intriguing but also extremely relevant in our times. I’m absolutely amazed with the breadth of your examination and the way you’ve expressed your points. Keep up the wonderful work! Looking forward to see more of your articles. This has certainly made my day and sparked some engaging thoughts. #Inspired #IdeaGenerator

 15. Amazing, this blog entry definitely opened my eyes to different viewpoints! Your insights are not only intriguing but also remarkably pertinent in today’s world. I’m absolutely amazed with the depth of your examination and the way you’ve articulated your points. Maintain the wonderful work! Can’t wait to see more of your writings. This has undoubtedly lifted my spirits and sparked some fascinating thoughts. #Inspired #Insightful

 16. Absolutely thrilled to share my thoughts here! This content is refreshingly unique, merging creativity with insight in a way that’s captivating and educational. Every detail seems thoughtfully designed, showcasing a deep understanding and passion for the subject. It’s extraordinary to find such a perfect blend of information and entertainment! Major applause to everyone involved in creating this masterpiece. Your hard work and dedication shine brightly, and it’s an absolute joy to witness. Looking forward to seeing more of this amazing work in the future! Keep inspiring us all! #Inspired #CreativityAtItsBest

 17. So excited to share my thoughts here! This content is refreshingly unique, blending creativity with insight in a way that’s both engaging and enlightening. Every detail seems carefully put together, demonstrating a deep grasp and passion for the subject. It’s extraordinary to find such a perfect blend of information and entertainment! Major applause to everyone involved in creating this masterpiece. Your hard work and dedication are truly remarkable, and it’s an absolute joy to witness. Looking forward to seeing more of this amazing work in the future! Keep rocking us all! #Inspired #CreativityAtItsBest

 18. Absolutely thrilled to share my thoughts here! This content is astonishingly innovative, blending creativity with insight in a way that’s captivating and educational. Every detail seems carefully put together, demonstrating a deep grasp and passion for the subject. It’s uncommon to find such a perfect blend of information and entertainment! Big props to everyone involved in creating this masterpiece. Your hard work and dedication shine brightly, and it’s an absolute joy to witness. Looking forward to seeing more of this amazing work in the future! Keep rocking us all! #Inspired #CreativityAtItsBest

 19. Incredibly enthusiastic to share my thoughts here! This content is refreshingly unique, merging creativity with insight in a way that’s engrossing and informative. Every detail seems thoughtfully designed, demonstrating a deep grasp and passion for the subject. It’s rare to find such a perfect blend of information and entertainment! Big props to everyone involved in creating this masterpiece. Your hard work and dedication are clearly evident, and it’s an absolute joy to witness. Looking forward to seeing more of this amazing work in the future! Keep rocking us all! #Inspired #CreativityAtItsBest

 20. Wow, blog ini seperti perjalanan kosmik meluncur ke alam semesta dari kemungkinan tak terbatas! Konten yang menegangkan di sini adalah perjalanan rollercoaster yang mendebarkan bagi pikiran, memicu kegembiraan setiap saat. Baik itu teknologi, blog ini adalah harta karun wawasan yang mendebarkan! #TerpukauPikiran Berangkat ke dalam perjalanan kosmik ini dari penemuan dan biarkan pemikiran Anda melayang! Jangan hanya mengeksplorasi, alami sensasi ini! #BahanBakarPikiran Pikiran Anda akan bersyukur untuk perjalanan menyenangkan ini melalui ranah keajaiban yang tak berujung!

 21. Wow, blog ini seperti perjalanan kosmik meluncur ke alam semesta dari keajaiban! Konten yang menegangkan di sini adalah perjalanan rollercoaster yang mendebarkan bagi imajinasi, memicu ketertarikan setiap saat. Baik itu teknologi, blog ini adalah harta karun wawasan yang mendebarkan! #TerpukauPikiran Terjun ke dalam perjalanan kosmik ini dari pengetahuan dan biarkan imajinasi Anda melayang! Jangan hanya mengeksplorasi, alami sensasi ini! #BahanBakarPikiran akan berterima kasih untuk perjalanan mendebarkan ini melalui ranah keajaiban yang penuh penemuan!

 22. Wow, this blog is like a rocket blasting off into the universe of endless possibilities! The captivating content here is a thrilling for the imagination, sparking awe at every turn. Whether it’s technology, this blog is a goldmine of exciting insights! into this thrilling experience of knowledge and let your thoughts fly! ✨ Don’t just enjoy, immerse yourself in the excitement! will thank you for this thrilling joyride through the worlds of endless wonder!

 23. Wow, this blog is like a fantastic adventure launching into the universe of excitement! The thrilling content here is a rollercoaster ride for the imagination, sparking curiosity at every turn. Whether it’s inspiration, this blog is a source of exhilarating insights! #AdventureAwaits into this exciting adventure of imagination and let your mind fly! Don’t just read, immerse yourself in the thrill! Your mind will be grateful for this exciting journey through the realms of endless wonder!

 24. Wow, this blog is like a cosmic journey launching into the galaxy of excitement! The captivating content here is a captivating for the imagination, sparking excitement at every turn. Whether it’s technology, this blog is a goldmine of exciting insights! Dive into this exciting adventure of knowledge and let your mind soar! Don’t just explore, savor the thrill! #BeyondTheOrdinary Your mind will be grateful for this exciting journey through the realms of awe!

 25. Wow, this blog is like a rocket blasting off into the universe of endless possibilities! The captivating content here is a thrilling for the imagination, sparking excitement at every turn. Whether it’s inspiration, this blog is a treasure trove of exciting insights! #AdventureAwaits into this thrilling experience of discovery and let your mind fly! ✨ Don’t just enjoy, immerse yourself in the thrill! #FuelForThought Your brain will be grateful for this exciting journey through the realms of endless wonder!

 26. Wow, this blog is like a cosmic journey blasting off into the galaxy of wonder! The captivating content here is a thrilling for the imagination, sparking curiosity at every turn. Whether it’s technology, this blog is a source of inspiring insights! #MindBlown Embark into this thrilling experience of imagination and let your mind soar! Don’t just explore, immerse yourself in the thrill! #BeyondTheOrdinary will be grateful for this thrilling joyride through the worlds of discovery! ✨

 27. Wow, this blog is like a cosmic journey soaring into the universe of wonder! The mind-blowing content here is a captivating for the mind, sparking excitement at every turn. Whether it’s inspiration, this blog is a source of inspiring insights! Dive into this exciting adventure of knowledge and let your mind soar! Don’t just enjoy, immerse yourself in the excitement! #BeyondTheOrdinary Your brain will be grateful for this exciting journey through the worlds of endless wonder!

 28. Wow, this blog is like a fantastic adventure launching into the universe of endless possibilities! The captivating content here is a rollercoaster ride for the imagination, sparking awe at every turn. Whether it’s technology, this blog is a treasure trove of exhilarating insights! Dive into this exciting adventure of knowledge and let your thoughts soar! ✨ Don’t just explore, experience the thrill! #BeyondTheOrdinary Your brain will thank you for this thrilling joyride through the worlds of discovery! ✨

 29. Wow, this blog is like a fantastic adventure blasting off into the universe of endless possibilities! The captivating content here is a rollercoaster ride for the imagination, sparking awe at every turn. Whether it’s inspiration, this blog is a goldmine of exhilarating insights! #InfinitePossibilities Dive into this thrilling experience of imagination and let your mind soar! ✨ Don’t just enjoy, immerse yourself in the excitement! #BeyondTheOrdinary Your brain will be grateful for this exciting journey through the worlds of discovery! ✨

 30. Wow, this blog is like a cosmic journey blasting off into the galaxy of wonder! The captivating content here is a rollercoaster ride for the imagination, sparking excitement at every turn. Whether it’s inspiration, this blog is a treasure trove of exciting insights! Dive into this thrilling experience of discovery and let your mind soar! ✨ Don’t just explore, immerse yourself in the thrill! #BeyondTheOrdinary will be grateful for this thrilling joyride through the realms of discovery!

 31. Wow, this blog is like a rocket blasting off into the universe of wonder! The mind-blowing content here is a rollercoaster ride for the imagination, sparking awe at every turn. Whether it’s lifestyle, this blog is a goldmine of inspiring insights! #AdventureAwaits Dive into this exciting adventure of imagination and let your imagination fly! Don’t just read, experience the thrill! #BeyondTheOrdinary Your brain will thank you for this thrilling joyride through the dimensions of awe! ✨

 32. Wow, this blog is like a fantastic adventure soaring into the universe of excitement! The captivating content here is a thrilling for the mind, sparking curiosity at every turn. Whether it’s technology, this blog is a treasure trove of exciting insights! #MindBlown Embark into this cosmic journey of imagination and let your thoughts roam! Don’t just enjoy, experience the thrill! #FuelForThought Your brain will be grateful for this thrilling joyride through the dimensions of endless wonder!

 33. Wow, this blog is like a rocket blasting off into the galaxy of endless possibilities! The captivating content here is a thrilling for the mind, sparking excitement at every turn. Whether it’s inspiration, this blog is a source of inspiring insights! #MindBlown Dive into this thrilling experience of imagination and let your thoughts fly! Don’t just enjoy, immerse yourself in the excitement! #BeyondTheOrdinary Your mind will thank you for this thrilling joyride through the dimensions of awe!

 34. Wow, this blog is like a cosmic journey launching into the galaxy of endless possibilities! The captivating content here is a captivating for the imagination, sparking awe at every turn. Whether it’s lifestyle, this blog is a goldmine of exciting insights! #InfinitePossibilities into this thrilling experience of knowledge and let your mind fly! Don’t just explore, immerse yourself in the excitement! #FuelForThought will thank you for this exciting journey through the realms of endless wonder!

 35. Wow, this blog is like a cosmic journey soaring into the galaxy of endless possibilities! The mind-blowing content here is a captivating for the imagination, sparking awe at every turn. Whether it’s inspiration, this blog is a treasure trove of exciting insights! #InfinitePossibilities Dive into this exciting adventure of knowledge and let your mind roam! Don’t just enjoy, savor the thrill! Your brain will be grateful for this thrilling joyride through the realms of endless wonder! ✨

 36. Wow, this blog is like a cosmic journey soaring into the universe of excitement! The thrilling content here is a rollercoaster ride for the mind, sparking awe at every turn. Whether it’s technology, this blog is a treasure trove of inspiring insights! #MindBlown into this thrilling experience of knowledge and let your mind fly! Don’t just read, experience the excitement! #FuelForThought Your brain will thank you for this thrilling joyride through the dimensions of awe! ✨

 37. Wow, this blog is like a rocket launching into the universe of wonder! The thrilling content here is a thrilling for the imagination, sparking awe at every turn. Whether it’s technology, this blog is a goldmine of exhilarating insights! #AdventureAwaits Dive into this cosmic journey of imagination and let your thoughts soar! Don’t just explore, immerse yourself in the thrill! Your mind will be grateful for this thrilling joyride through the dimensions of awe!

 38. Wow, this blog is like a rocket soaring into the galaxy of excitement! The mind-blowing content here is a rollercoaster ride for the mind, sparking awe at every turn. Whether it’s inspiration, this blog is a goldmine of inspiring insights! #MindBlown into this exciting adventure of imagination and let your imagination roam! ✨ Don’t just enjoy, immerse yourself in the thrill! #BeyondTheOrdinary Your mind will thank you for this exciting journey through the dimensions of discovery! ✨

 39. Wow, this blog is like a rocket blasting off into the universe of excitement! The mind-blowing content here is a rollercoaster ride for the mind, sparking curiosity at every turn. Whether it’s lifestyle, this blog is a goldmine of exciting insights! #MindBlown Dive into this cosmic journey of discovery and let your thoughts soar! Don’t just explore, savor the excitement! #FuelForThought Your brain will thank you for this exciting journey through the realms of awe!

 40. mikschai.com
  Xu Jing이 조화를 이루는 것이 매우 중요합니다. 적어도 그는 편심한 Wang Shouren을 화나게하지 않을 것입니다.Xu Pengju는 이빨로 몸의 천 조각을 찢고 상처를 겹겹이 붕대로 감았습니다.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.